Darčeková karta

Responsive image

Pravidlá použitia darčekových kariet

 1. Výrazy použité v pravidlách majú nasledujúce významy:
  1. Poskytovateľ: DESING CONTROL HOLDING, a.s., sídlo: Švabinského 21, 851 01 Bratislava, IČO: 36281174, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3817/B (ďalej len ako „Poskytovateľ")
  2. Predajňa: predajňa značky women´secret a/alebo SPRINGFIELD, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a je označená symbolom pre vydávanie a prijímanie Darčekových kariet women´secret a/alebo SPRINGFIELD.
  3. Darčeková karta women´secret a SPRINGFIELD – karta na určenú nominálnu hodnotu (20 € a 50 €) pre nákup tovaru women´secret a SPRINGFIELD v Predajniach (ďalej len “Darčeková karta”).
  4. Kupujúci – osoba, ktorá na Predajnizakúpi Darčekovú kartu.
  5. Užívateľ – vlastník Darčekovej karty, a/alebo osoba nakladajúca s Darčekovou kartou.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu Darčekovú kartu (v nominálnej hodnote 20€ alebo 50€), ak Kupujúci zaplatí poskytovateľovi čiastku vo výške hodnoty uvedenej na Darčekovej karte. Výška sumy na Darčekovej karte je obmedzená jej nominálnou hodnotou. Darčeková karta platí len na území Slovenskej republiky a len počas nižšie stanovenej doby platnosti.
 3. Peňažné prostriedky vydané Kupujúcim za nákup Darčekovej karty prechádzajú do vlastníctva Poskytovateľa v okamihu predaja Darčekovej karty Kupujúcemu.
 4. Hodnota Darčekovej karty sa rovná nominálnej hodnote na karte.
 5. V okamihu, keď Užívateľ nakúpi tovar women´secret a/alebo SPRINGFIELD, s použitím Darčekovej karty, hodnota nákupu sa zníži o rovnakú hodnotu, ako je nominálna hodnota darčekovej karty.
 6. Ak je cena tovaru women´secret a/alebo SPRINGFIELD nižšia ako výška nominálnej hodnoty na Darčekovej karte, nevyčerpaná hodnota na Darčekovej karte stráca platnosť na ďalšie použitie.
 7. Darčeková karta nie je platobná karta a nie je možné ju vymeniť za hotovosť.
 8. Darčeková karta je platná najdlhšie po dobu 12 mesiacov od dátumu jej zakúpenia. Doba platnosti nemôže byť predĺžená.
 9. Darčekovú kartu je možné využívať len po jej aktivácii a len v Predajniach. Aktivácia karty prebehne priamo pri zakúpení karty.
 10. Predávať Darčekové karty je vyhradené len Predajniam.
 11. Po prevzatí Darčekovej karty Kupujúcim nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť za stratu, zničenie, poškodenie, zneužitie alebo odcudzenie Darčekovej karty.
 12. Transakcia vykonaná prostredníctvom Darčekovej karty, je platná aj v prípade, keď Užívateľ získal a/alebo nakladá s Darčekovou kartou neoprávnene.
 13. V prípade straty, zničenia, poškodenia, zneužitia alebo odcudzenia Darčekovej karty nemá Užívateľ a/alebo Kupujúci právo voči Poskytovateľovi na reklamáciu Darčekovej karty, či právo na náhradu akejkoľvek škody, ak nie je ďalej stanovené inak.
 14. Ak má Užívateľ záujem uplatniť a použiť Darčekovú kartu musí ju predložiť na pokladni v príslušnej Predajni, v ktorej realizuje nákup tovaru Women´secret alebo SPRINGFIELD.
 15. Poskytovateľ je povinný informovať Kupujúceho a Užívateľa o nasledujúcom:
  1. Darčekovú kartu Women´secret a SPRINGFIELD je možné uplatniť len v Predajniach,
  2. Darčekovú kartu women´secret a/alebo SPRINGFIELD nie je možné vymeniť za hotovosť,
  3. platnosť Darčekovej karty je časovo obmedzená. Po uplynutí doby platnosti nie je možné predĺžiť platnosť Darčekovej karty.
 16. Poskytovateľ má právo odmietnuť prijatie Darčekovej karty v nasledujúcich prípadoch:
  1. a. Darčeková karta je po dobe platnosti
  2. b. Darčekovú kartu nie je možné z technických dôvodov použiť. Jedná sa najmä o tieto prípady:
   1. Nie je možné ju pripojiť k počítačovému systému Poskytovateľa,
   2. poškodenie Darčekovej karty neumožňuje načítať konkrétne dáta
  3. c. Poskytovateľ má dôvodné pochybnosti o tom, že Užívateľ nakladá s Darčekovou kartou neoprávnene.
   1. Karta už bola použitá
   2. Karta je zablokovaná v systéme (poškodenie, strata, odcudzenie)
   3. iné
 17. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia Darčekovej karty z dôvodov, ktoré nemôže Poskytovateľ ovplyvniť. Jedná sa najmä o dočasnú stratu elektronického alebo internetového spojenia na Predajni.
 18. Po uplynutí doby platnosti Darčekovej karty nemá Užívateľ ani Kupujúci právo žiadať akékoľvek peňažné plnenie od Poskytovateľa a to ani v prípade, ak hodnota na Darčekovej karte zostala nevyčerpaná.
 19. V prípade, keď je cena zakúpeného tovaru women´secret a/alebo SPRINGFIELD, vyššia ako hodnota na Darčekovej karte, je Užívateľ povinný zaplatiť tento rozdiel v hotovosti alebo platobnou kartou.
 20. V prípade poškodenia Darčekovej karty z dôvodov, ktoré nie sú závislé od osoby Kupujúceho a/alebo Užívateľa má Užívateľ právo reklamovať takéto poškodenie u Poskytovateľa na Predajni. V prípade uznania reklamácie Poskytovateľom bude Kupujúcemu a/alebo Užívateľovi vystavená nová Darčeková karta, v rovnakej nominálnej hodnote a platnosťou, aká bola na reklamovanej Darčekovej karte.
 21. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť Kupujúcemu/Užívateľovi písomné vyjadrenie k reklamácii Darčekovej karty podľa pravidiel Reklamačného poriadku poskytovateľa.
 22. Reklamácie Darčekových kariet sa vybavujú len počas prevádzkovej doby Predajní a nová Darčeková karta, môže byť vydaná len počas prevádzkovej doby tej Predajne, v ktorej Užívateľ/Kupujúci uplatnil reklamáciu.
 23. Poskytovateľ môže poskytnúť Kupujúcemu/Užívateľovi výmenu Darčekovej karty, v prípade ak:
  1. sa preukáže dokladom o kúpe predmetnej Darčekovej karty, ktorá súčastne
  2. nebola použitá a
  3. nie je expirovaná a
  4. nie je zrušená.
 24. V prípade krádeže, straty alebo poškodenia Darčekovej karty, bude po splnení podmienok z bodu 23 a - c na Predajni vydaná nová Darčeková karta a pôvodná Darčeková karta bude označená ako zrušená.
 25. V prípade požiadavky kupujúceho na výmenu tovaru women´secret a/alebo SPRINGFIELD, v rámci lehoty určenej Poskytovateľom bez ohľadu na to či tento tovar women´secret a/alebo SPRINGFIELD, bol zakúpený s použitím Darčekovej karty, alebo nie, obdrží Kupujúci a/alebo Užívateľ hotovosť v hodnote vráteného tovaru women´secret a SPRINGFIELD.
 26. Kupujúci v okamihu nákupu Darčekovej karty, prehlasuje, že sa zoznámil s Pravidlami použitia darčekovej karty a zaväzuje sa tieto pravidlá dodržiavať. Užívateľ v okamihu získania Darčekovej karty prehlasuje, že sa zoznámil s Pravidlami použitia darčekovej karty a zaväzuje sa tieto pravidlá dodržiavať.
 27. Užívateľ zakúpením tovaru na základe Darčekovej karty súhlasí s realizovaním transakcie v takom rozsahu, v akom ho umožňujú Pravidlá použitia darčekových kariet, vydané Poskytovateľom.
 28. Darčeková karta môže byť použitá výlučne v predajniach women´secret a/alebo SPRINGFIELD, na území Slovenskej republiky na úhradu ceny tovaru do výšky nominálnej hodnoty Darčekovej karty.
 29. Pre ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, platia všeobecne záväzné právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky.
 30. Poskytovateľ vydá Kupujúcemu pri kúpe Darčekovej karty doklad o zaplatení Darčekovej karty.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Pravidlá používania darčekových kariet kedykoľvek bez udania dôvodov. Tieto pravidlá je možné nájsť na Predajni alebo na webovej stránke www.dcholding.sk.

Posledná aktualizácia: 31. 05. 2023