Reklamačný poriadok

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

Spoločnosť DESING CONTROL HOLDING, a.s., sídlo: Švabinského 21, 851 01 Bratislava, IČO: 36281174, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3817/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ") vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) pri zodpovednosti za chyby a uplatňovaní zodpovednosti za chyby predávaných tovarov a poskytovaných služieb.

Dňa 21. 07. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento zákon zmenil a doplnil aj Zákon v časti, týkajúcej sa reklamačného konania a súvisiacich lehôt.

Účelom Reklamačného poriadku je informovať Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie tovarov zakúpených na kamenných prevádzkach Prevádzkovateľa, vrátane údajov o:

 • mieste, kde možno reklamáciu uplatniť,
 • mieste, kde možno vykonať záručné opravy,
 • alternatívnych riešeniach mimosúdnych sporov.

Predávajúci nemá povinnosť umiestňovať reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Povinnosť predávajúceho je riadne informovať Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pristupuje spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru.

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov zo strany predávajúceho pre spotrebiteľov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Kupujúci zaplatením a prevzatím tovaru na prevádzke predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade so Zákonom. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol spotrebiteľ pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak spotrebiteľ neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto chyby nezodpovedá ani vtedy, ak spotrebiteľ nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Záruka sa vzťahuje len na funkčné chyby spôsobené výrobnou chybou. Záruka sa nevzťahuje na neodborný zásah do produktu, resp. nedodržanie postupu uvedenom v návode na použitie - u produktov u ktorých takýto postup vyplýva z povahy výrobku. Záručná doba je 24 mesiacov u predaného tovaru a pri zhotovení veci na zákazku odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú spotrebiteľ nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na produkt, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. To znamená, že záruka sa nevzťahuje najmä na chyby a poškodenia tovaru, ktoré si spotrebiteľ spôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním. Kupujúci si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

Dĺžka trvania záručnej doby na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym predpisom - Občianskym zákonníkom platnom v čase predaja. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

 1. Tovar nepodliehajúci záručnej oprave

  Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovným spôsobom:

  1. mechanicky
  2. násilným otváraním, neodborným zásahom
  3. živelnou pohromou
  4. zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok
  5. strhnuté alebo ináč znehodnotené sériové číslo
  6. predajca neručí za nesprávny chod tovaru, ak jeho inštalácia nebola prevedená riadne a oprávnenou osobou, pri výrobkoch ktoré si vyžadujú odbornú inštaláciu
  7. značne znečistené sa rozumie organický a anorganický materiál nachádzajúci sa na tovare v neprimeranom množstve
  8. ak je tovar naďalej používaný spotrebiteľom s chybou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, alebo ďalšia nadväznosť chýb, nebude reklamácia predávajúcim uznaná

  Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

  Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže spotrebiteľ reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

 2. Uplatnenie zodpovednosti za chyby

  Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú priamo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzke predávajúceho v rámci Slovenskej republiky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky. Pri reklamácii je potrebné vždy doložiť originál dokladu o zaplatení kúpnej ceny tovaru.

  Miesto určené pre prijímanie reklamácií sú kamenné predajne Prevádzkovateľa v rámci Slovenskej republiky. V prevádzke musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

  Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie spotrebiteľovi doklad o prijatí reklamácie tovaru v písomnej forme, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

  Kupujúci si uplatňuje zodpovednosť za chyby produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje reklamáciu, vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho reklamačný protokol, v ktorom presne popíše chyby a spôsob akým sa chyba prejavuje a odovzdá chybný tovar v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu.

  Vzor reklamačného protokolu je dostupný aj na webovej stránke Prevádzkovateľa www.dcholding.sk.

  V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu, e-mail a telefónne číslo, na ktorú môže predávajúci zaslať vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie.

  • Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

  Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

  Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci je potom povinný osobne prevziať reklamovaný tovar v deň vyznačený na reklamačnom protokole s vyjadrením o vybavení reklamácie, a to v predajni, v ktorej bola reklamácia podaná. V prípade neprevzatia reklamácie do 60 dní od ukončenia reklamačného konania, má predávajúci právo účtovať zákazníkovi skladové náklady, resp. po neprevzatí reklamovaného tovaru do 90 dní, ho komisionálne zlikvidovať.

 1. Spôsob vybavenia reklamácie

  Vybavením reklamácie sa v zmysle úst. §2 písm. rozumie ukončenie reklamačného konania zo strany predávajúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného výrobku,
  2. výmenou výrobku,
  3. vrátením kúpnej ceny,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
  5. písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo
  6. odôvodnené zamietnutie.

  Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba, je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a §623 Občianskeho zákonníka);

  Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona:

  1. ihneď,
  2. v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
  3. v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  O vybavení reklamácie je predávajúci povinný spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

  Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola takáto chyba bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže zabezpečiť odstránenie chyby, alebo vymeniť chybný tovar za nový, identický ako reklamovaný produkt.

  Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má chybu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako tovar bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu za chybný produkt. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, ale spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej chyby ani po druhej oprave vec riadne užívať. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi v prípade, že má tovar súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

  • Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát.
  • Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných chýb.

  V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba produktu podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstránenie chyby produktu prostredníctvom súdu.

  Nárok na uznanie záruky u predávajúceho spotrebiteľom zaniká:

  1. nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame spotrebiteľovi si zabezpečiť a ponechať si), dodacieho listu,
  2. uplynutím záručnej doby produktu,
  3. mechanickým poškodením produktu spôsobeným spotrebiteľom,
  4. používaním produktu v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,
  5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,
  6. poškodením produktu nadmerným zaťažovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  7. poškodením produktu neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  8. poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do produktu.

  Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v znení neskorších predpisov.

 2. Vrátenie tovaru

  Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

  1. zmluvy uzavretej na diaľku
  2. zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Upozornenie

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Od 1.2.2016 má spotrebiteľ možnosť riešiť spory mimosúdnou cestou.

Tento reklamačný poriadok nadobudol platnosť a účinnosť dňa 01. 05. 2021. Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok spotrebiteľ ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

Vzor reklamačného lístka

Responsive image

Posledná aktualizácia: 01. 05. 2023