Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na našich stránkach, na stránkach spoločnosti DESING CONTROL HOLDING, a.s., člena skupiny Tendam.

V tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie týkajúce sa zaobchádzania s osobnými údajmi. Bezpečnosť spracúvania a ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť nielen povinnosťou vyplývajúcou z príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, ale aj jednou z priorít podnikateľskej činnosti pri poskytovaní služieb. Preto by sme vás radi informovali o dôležitých otázkach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou, a to najmä v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v texte ako „GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok tak, aby boli pre vás čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií.

Súhlas na spracovanie osobných údajov je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu vás, ako dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete si taktiež od nás vyžiadať všetky údaje, požiadať ich nápravu alebo vymazanie. S akýmkoľvek problémom sa môžete taktiež obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DESING CONTROL HOLDING, a.s., sídlo: Švabinského 21, 851 01 Bratislava, IČO: 36281174, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3817/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ"). Nasledujúce zásady sa vzťahujú na domény a subdomény registrované pre každú zo značiek a spoločností patriacich Prevádzkovateľovi, ako Design Control Holding, Claros, Springfield alebo Women'secret. Zásady ochrany osobných údajov sú poskytované iba pre stránky súvisiace s doménami a subdoménami registrovanými pre každú zo značiek a spoločnosti DESING CONTROL HOLDING, a.s., a nie pre iné webové stránky, ktoré používateľ otvorí prostredníctvom odkazu.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese gdpr@dcholding.sk, alebo písomne na adrese spoločnosti: DESING CONTROL HOLDING, a.s., Švabinského 21, 851 01 Bratislava.

Osobné údaje spracovávame na zákonnom základe (zákon o účtovníctve, obchodný zákonník a pod.), a na súhlase poskytnutom dotknutou osobou alebo na základe oprávneného záujmu (systémové cookies, priamy marketing a iné). Osobné údaje spracúvajú zamestnanci výslovne určení Prevádzkovateľom. Určené osoby môžu vykonávať definované úkony v súlade s povolením. Údaje sa budú spracovávať pomocou počítačových, telematických a papierových nástrojov a podpory v súlade s právnymi predpismi, aby sa zabezpečila bezpečnosť a dôvernosť, ako aj presnosť pri aktualizácii a relevantnosť údajov vo vzťahu k uvedeným účelom. Vaše osobné údaje spracúvame na základe právnych základov.

Na spracúvanie údajov za rôznymi účelmi, môžu matˇ k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobne´ údaje ako tzv. sprostredkovatelia. Úlohou sprostredkovateľov je poskytovať služby Prevádzkovateľovi. Napríklad to môžu bytˇ externe´ spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti (prepravná spoločnosť, technická pomoc, hosting a iné), ktoré sú tiež povinné dodržiavať striktne´ pravidla´ ochrany osobných údajov.

Kategórie príjemcov:

 1. oprávnené osoby: ide o osoby, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje
 2. sprostredkovatelia: ide o subjekty, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní, teda dodávatelia spoločnosti
 3. tretie strany:
 4. napríklad advokátske kancelárie, audítori, daňoví poradcovia, ktorých služby spoločnosť využíva;
 5. subjekty, ktorým právo alebo právny predpis udeľuje právo na prístup (napr. orgány verejnej bezpečnosti a policajné zložky);
 6. spoločnosti patriace prevádzkovateľovi a do skupiny Tendam ako materské, dcérske alebo pridružené spoločnosti;
 7. predajné miesta Prevádzkovateľa;
 8. spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním údajov a službami IT (napr. webový hosting, vkladanie údajov, správa a údržba IT infraštruktúr a služieb, e-mailový marketing, prijímajúca banka atď.);
 9. spoločnosti a firmy poskytujúce poradenské služby;
 10. Niektoré konkrétne služby poskytované prostredníctvom našej webovej stránky zahŕňajú najmä komunikáciu prostredníctvom ďalších kategórií subjektov, ako napríklad nákup produktov: spoločnosti poskytujúce platobné služby, Paypal, prepravné spoločnosti, finančné inštitúcie, spoločnosti poskytujúce poštové a korešpondenčné služby

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú a na aký účel ich spracúvame?

Prevádzkovateľ môže zhromažďovať a spracúvať osobné údaje používateľov z rôznych zdrojov, ako napríklad členovia vernostného programu, účastníci propagačných súťaží, účtovníctvo a daňová agenda, marketing (napr. formuláre, prieskumy, ankety a iné) a návšteva sociálnych médií a webových stránok Prevádzkovateľa a jeho súvisiacich domén, ktoré využívajú súbory cookies v niektorých častiach webovej stránky. Uvedené v nasledujúcich bodoch neznamená, že sa osobné údaje automaticky vždy spracúvajú na všetky uvedené účely. Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti o tom, ktoré účely spracúvania sa vás týkajú, neváhajte sa na nás obrátiť. Získané osobné údaje môže Prevádzkovateľ spracúvať na nasledovné účely:

V prípade registrácie do vernostného programu získavame vaše osobné údaje od vás, ako dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je v tomto v prípade potrebné na uzavretie zmluvy. Vaše osobné údaje je potrebné nám poskytnúť vždy v potrebnom rozsahu, inak by sme vám tieto služby nemohli poskytovať a teda by sme vám nemohli umožniť zúčastniť vernostného programu. Podmienky a pravidlá účasti vo vernostnom programe sú vždy upravené v Pravidlách vernostného programu. Účelom spracúvania osobných údajov je účasť vo vernostnom programe a propagácia Prevádzkovateľa, jeho produktov a povesti Prevádzkovateľa, vrátane vysielania prostredníctvom internetu na vlastnú propagáciu, umiestňovania komunikátorov v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vyhodnocovania efektívnosti marketingu (štatistické účely).

V prípade propagačných súťaží získavame vaše osobné údaje od vás, ako dotknutej osoby pri vyhlásení súťaže. Prevádzkovateľ organizuje rôzne propagačné súťaže, v ktorých môžete získať rôzne ceny za určených podmienok (príslušné zmluvné podmienky sú určené v zmluvných dokumentoch, ako napríklad štatútoch a pod.), ak sa ich zúčastníte. Tento účel sa týka aj zástupcov účastníkov v propagačných súťažiach. Vaše osobné údaje v dotknutom rozsahu spracúvame na účel, ktorým je prevádzkovanie propagačných súťaží Prevádzkovateľom, v rámci ktorého sa spravuje zmluvný vzťah s účastníkom propagačnej súťaže:

Poskytnutie osobných údajov je v tomto v prípade potrebné pre účasť v propagačnej súťaži v potrebnom rozsahu, inak by sme vám nemohli umožniť zúčastniť sa propagačnej súťaže. Svoj súhlas v propagačnej súťaží môžete kedykoľvek odvolať a požiadať o výmaz osobných údajov.

V prípade propagačných súťaží získavame vaše osobné údaje od vás, ako dotknutej osoby pri vyhlásení súťaže. Prevádzkovateľ organizuje rôzne propagačné súťaže, v ktorých môžete získať rôzne ceny za určených podmienok (príslušné zmluvné podmienky sú určené v zmluvných dokumentoch, ako napríklad štatútoch a pod.), ak sa ich zúčastníte. Tento účel sa týka aj zástupcov účastníkov v propagačných súťažiach. Vaše osobné údaje v dotknutom rozsahu spracúvame na účel, ktorým je prevádzkovanie propagačných súťaží Prevádzkovateľom, v rámci ktorého sa spravuje zmluvný vzťah s účastníkom propagačnej súťaže:

Poskytnutie osobných údajov je v tomto v prípade potrebné pre účasť v propagačnej súťaži v potrebnom rozsahu, inak by sme vám nemohli umožniť zúčastniť sa propagačnej súťaže. Svoj súhlas v propagačnej súťaží môžete kedykoľvek odvolať a požiadať o výmaz osobných údajov.

V prípade účtovníctva a daňovej agendy získavame vaše osobné údaje od vás, ako dotknutej osoby. V súvislosti s poskytovaním služieb a prevádzkovaním propagačných súťaží, si Prevádzkovateľ musí tiež plniť podľa príslušných právnych predpisov svoje účtovné a daňové povinnosti. Vaše osobné údaje sa budú spracúvať v tejto súvislosti, ak ste fyzickou osobou, ktorá sa zúčastnila na propagačnej súťaži. Poskytnutie osobných údajov je v tomto v prípade zákonnou požiadavkou, ktorú musíte splniť, ak chcete, aby boli vykonané platby a úhrady plnení. Vaše osobné údaje v dotknutom rozsahu spracúvame na účel, ktorým je plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, cla a daní.

V prípade marketingu, získavame vaše osobné údaje od vás, ako dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je v tomto v prípade výlučne dobrovoľné a je výlučne na vašom slobodnom rozhodnutí, nejde ani o zmluvnú, ani o zákonnú požiadavku. Ak ste udelili spoločnosti súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, využívame ho na našu propagáciu a propagáciu našich produktov, aby sme vás o nich mohli informovať. Vaše osobné údaje v dotknutom rozsahu spracúvame na účel, ktorým je propagácia Prevádzkovateľa, jeho produktov, a povesti Prevádzkovateľa, vrátane vysielania prostredníctvom internetu na vlastnú propagáciu, umiestňovania komunikátorov v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vyhodnocovania efektívnosti marketingu (štatistické účely).

V prípade súborov cookie, získavame vaše osobné údaje od vás, ako dotknutej osoby. Súbory cookie umožňujú našim webovým stránkam a súvisiacim doménam sledovať frekvenciu návštevnosti stránok, na základe čoho môžeme vykonávať analýzu návštevnosti stránok. Časť spracúvania osobných údajov cez používanie súborov cookie nájdete podrobne spracované v dokumente Zásady používania súborov cookie. Súčasťou našich stránok a súvisiacich domén sú aj tlačidlá (buttony) sociálnych sietí, prípadne zobrazujúce ikony sociálnych sietí ako napríklad Facebook a Instagram a interaktívne sociálne nástenky (napr. nástenka s fotografiami z Instagramu pomocou hashtagu), ktoré prezentujú obsah zo sociálnej siete. Tieto „tlačidlá“ umožňujú používateľom prehliadajúcich si stránky Prevádzkovateľa osloviť a priamo komunikovať so sociálnymi sieťami prostredníctvom „kliknutia“, ktoré získava údaje týkajúce sa vašej návštevy. Okrem prípadov, keď spontánne kliknete a zdieľate svoje údaje prehliadania s vybranými sociálnymi sieťami, Prevádzkovateľ nezdieľa so sociálnymi sieťami žiadne informácie o prehliadaní ani údaje o používateľoch získané prostredníctvom svojich stránok.

V každom prípade, keď používateľ prehliada stránku, okrem ustanovení týchto Zásad ochrany osobných údajov akceptuje aj podmienky používania webovej stránky, ktorú vlastní prevádzkovateľ. Preto, ak neakceptujete tieto podmienky pre prehliadanie našich stránok, nevstupujte ani nepoužívajte obsah a služby ponúkané prostredníctvom týchto stránok. Prevádzkovateľ môže tiež zhromažďovať a spracúvať osobné údaje používateľov, ktorí využívajú webové služby dostupné na webových stránkach a na ktoré sa vyžaduje poskytnutie osobných údajov online alebo e-mailom.

Keď pristupujete na webové stránky Prevádzkovateľa a interaktívne využívate služby (napr. žiadosti o newsletter, registrácia na webových stránkach, v komunitách, účasť na podujatiach a kampaniach atď.), môžeme vás vyzvať, aby ste vyplnili webové formuláre a poskytli niektoré z vašich osobných údajov.

V prípade spontánneho získania komunikácie (elektronická, listová, telefonická), získavame osobné údaje od odosielateľa, ako dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je v tomto v prípade výlučne dobrovoľné a je výlučne na vašom slobodnom rozhodnutí, nejde ani o zmluvnú, ani o zákonnú požiadavku. E-mailové schránky, chaty (internetový rozhovor) a iná komunikácia, týkajúca sa adries uvedených na našich stránkach nie je osobná. Patrí do organizácie spoločnosti a ich hlavným účelom je umožniť efektívne vykonávanie pracovných činností prevádzkovateľa. To znamená, že správy posielané do e-mailových účtov, chatov a inej komunikácie Prevádzkovateľa si môžu prezerať všetci, ktorí majú oprávnenie na prístup k týmto stránkam. Odoslaním správny cez rôzne kanály (chat, e-mail, a iné) na e-mailové adresy uvedené na našich stránkach, vyhlasujete, že ste si prečítali podmienky spracovania uvedené v týchto zásadách a súhlasíte s nimi.

Dobu spracúvania určujeme tak, aby sme osobné údaje spracúvali v nevyhnutne potrebnom čase, ktorý je potrebný na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania a počas ktorého nám trvá právny základ ich spracúvania (právna možnosť ich spracúvania). Niekedy sa táto doba nedá presne určiť konkrétnym obdobím, keďže závisí od iných skutočností (napr. trvanie nášho zmluvného vzťahu a pod.), pre tieto prípady uvádzame spôsob jej určenia.

 1. Zákazníci vernostného programu: osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom.
 2. Účastníci propagačných súťaží: osobné údaje spracúvame počas doby trvania propagačnej súťaže v súlade so štatútom a následne 5 rokov.
 3. Účtovníctvo a daňová agenda: osobné údaje spracúvame počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa doklady týkajú, resp. 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy doklady použili.
 4. Marketing: osobné údaje spracúvame počas 5 rokov od udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu.
 5. Cookies: doba spracúvania cookies je definovaná v samostatnom dokumente Zásady používania súborov cookie.

Po uplynutí príslušných dôb ukončíme spracúvanie osobných údajov pre príslušný účel a tieto vymažeme a riadne zlikvidujeme.

Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky, šité priamo na mieru. Z tohto dôvodu osobné údaje na základe súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomáha spoznať lepšie potreby klienta, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiťˇ produkty a služby.

Aké kategórie osobných údajov spracovávame?

Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ vždy na konkrétne určený účel, a to v rozsahu, ktorý potrebujeme na dosiahnutie výsledku (t.j. naplnenie účelu), pre ktorý ich spracúvame. Nižšie uvádzame rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame pre konkrétny účel. Dôležité je, že ide o maximálny rozsah, ktorý môže nastať v danom účele, neznamená to však, že aj vo Vašom prípade spracúvame úplne všetky uvedené osobné údaje. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré získava od s, preto platí, že spracúvame vždy osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli.

Pri nákupe alebo registrácií na našich stránkach, môžete byť požiadaný o poskytnutie ďalších informácií. Napríklad údaje týkajúce sa platobných prostriedkov, údaje na prepravné účely a fakturáciu. Poskytovanie týchto údajov je voliteľné, ale je nevyhnutné na využívanie požadovaných služieb.

Vo webových formulároch používaných na našich stránkach nikdy nežiadame údaje citlivej povahy (napr. údaje týkajúce sa rasového a etnického pôvodu, náboženského, filozofického, politického presvedčenia, zdravotného stavu, sexuálnej orientácie atď.) ani údaje súdnej povahy (údaje o súdnych záznamoch alebo o stave obžalovaného alebo podozrivého atď.). Môžeme zhromažďovať:

 • Základné identifikačne údaje – titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, bankový účet.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Súhlasy (súhlas s marketingom, so spracúvaním osobných údajov a cookies, a iné).
 • Informácie o využití produktov a služieb.
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ, sociálnych médií.
 • Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača, IP adresa, cookie.
 • Ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracovanie na vymedzený účel.

Viete, aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľov veľmi dôležitá a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Vaše práva vám určuje zákon. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Zákonná lehota na odpoveď je maximálne 30 dní od prijatia žiadosti. Ak je potrebná dodatočná identifikácia, spojená s vašou požiadavkou, môžeme vás v takomto prípade požiadať o kópiu identifikačného dokumentu. Ako spotrebiteľ, môžete pri spracúvaní osobných údajov uplatniťˇ nasledujúce práva:

Právo na informácie znamená vašu možnosť, ako dotknutej osoby, zistiť už pred, resp. pri získavaní osobných údajov ako bude Prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje, ako aj určené podmienky tohto spracúvania. Jeho obsahom je napríklad právo na informácie:

 • o totožnosti a kontaktných údajoch Prevádzkovateľa a jeho zodpovednej osoby,
 • o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, oprávnených záujmoch, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou,
 • o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov (ak existujú),
 • o dobe ich uchovávania,
 • o výpočte práv, ktoré máte a o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • či pri spracovaní osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu,
 • či dochádza k cezhraničnému prenosu a pod.

Prevádzkovateľ je povinný splniť si tieto povinnosti pri získavaní vašich osobných údajov, ak sa získavajú od vás (dotknutej osoby), v iných prípadoch v primeranej lehote, najneskôr však do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, resp. najneskôr do prvého kontaktu s dotknutou osobou, ak sa majú osobné údaje použiť na komunikáciu. Ak by mal Prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne vám pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.

Právo na prístup zahŕňa nasledovné tri čiastkové práva vás, ako dotknutej osoby:

 1. Právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva vaše osobné údaje a ak áno,
 2. Právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracováva, t. z. poskytnutie kópie vašich osobných údajov (ako dotknutej osoby), ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Žiadosť môžete podať akýmkoľvek spôsobom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytujú v bežne používanej elektronickej podobe. Môžete však požiadať o iný spôsob sprístupnenia.
 3. Právo na súvisiace informácie, ktoré zahŕňa najmä:
 4. právo na informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä informácia o príjemcoch v tretích krajinách,
 5. právo na informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, a v prípade, ak to nie je možné, aspoň kritéria na jej určenie,
 6. právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 8. právo na akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, z ktorého sa osobné údaje získali, ak sa nezískali od dotknutej osoby,
 9. v prípade automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania (podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR) – právo na zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
 10. ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách (podľa článku 46 GDPR) týkajúcich sa prenosu.

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúva Prevádzkovateľ neaktuálne, nesprávne alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozviete. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia alebo e-mailom na gdpr@dcholding.sk.

Dotknutá osoba má právo:

 1. získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v určenom formáte, ktorý umožňuje prenos (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a
 2. preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
 3. sa spracúvanie zakladá na súhlase (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR), alebo na zmluve (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a
 4. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, avšak nemôže to mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

V niektorých zákonom stanovených prípadoch (napríklad ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo ak už nie sme oprávnení ich spracovávať), je Prevádzkovateľ povinný vaše osobné údaje vymazaťˇ ak je splnený niektorý z dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a nad jej právami neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha (prevádzkovateľ teda osobné údaje vymaže, ak mu to ukladajú takéto právne predpisy),
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak ste našej spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíte so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom na základe vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môžete vykonať obdobne, ako ste ho udelili, zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu na adresu gdpr@dcholding.sk.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že hoci ukončí spracovanie vašich osobných údajov, ktoré sa zakladá na vašom súhlase, a tieto osobné údaje riadne zlikviduje, nemusí to vždy znamenať, že už Prevádzkovateľ nebude spracúvať žiadne vaše osobné údaje v žiadnom rozsahu. Dôvodom je to, že môže napríklad existovať iný účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa zakladá na inom právnom dôvode než na vašom súhlase.

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ak sú na to splnené podmienky, spracovanie vašich osobných údajov obmedzíme. Ak sa spracúvanie obmedzí, takéto osobné údaje sa okrem ich uchovávania, spracúvajú výlučne:

 • s vašim súhlasom alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, budeme ako Prevádzkovateľ informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť a presnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Rovnako máte právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov kedykoľvek na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania.

Máte právo, ako dotknutá osoba, kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov:

A, z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, a to v nasledovných prípadoch spracúvania, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na nižšie uvedených ustanoveniach GDPR:

I. v prípade spracúvania, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo

II. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Dôsledky: V prípade namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

B, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

C, v súvislosti s poskytovaním služieb poskytovaných na diaľku prostredníctvom spojenia elektronickými zariadeniami, môžete, ako dotknutá osoba, uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

D, z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely (podľa článku 89 ods. 1 GDPR), s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu.

V prípade akýchkoľvek pochybností s dodržiavaním povinností pri spracúvaní Vašich osobných údajov, alebo ak si myslíte, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami nariadenia EÚ 2016/679, máte právo podať sťažnosť vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Odkazy na najdôležitejšie právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Charta základných práv Európskej únie

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Národná legislatíva:

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prevádzkovateľ má právo aktualizovať obsah tejto stránky, preto je potrebné, aby ste sa pravidelne oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov.

Automatizované rozhodovanie:

Ide o rozhodnutie (alebo opatrenie), ktoré hodnotí osobné aspekty dotknutej osoby a ktoré sa zakladá výlučne na automatizovanom spracúvaní (najmä využitím rôznych technológií bez ľudského zásahu) a ktoré má právne účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobným spôsobom významne ovplyvňujú (ako je napríklad automatické zamietnutie online žiadosti a pod.).

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba - jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

Oprávnená osoba:

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom (založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie), a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi v súlade s jej poučením podľa § 21.

Osobné údaje:

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky. Prevádzkovateľom môže byť orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo akákoľvek iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a podmienky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje fyzických osôb vo vlastnom mene. Spracúvať osobné údaje vo vlastnom mene môže vždy len prevádzkovateľ.

Príjemca:

Príjemcom je každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia strana; prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje na základe § 3 ods. 1 písm. g), a úrad, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, sa nepovažujú za príjemcu.

Profilovanie:

Ide o akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov (najmä využitím rôznych technológií bez ľudského zásahu), ktorá používa osobné údaje na vyhodnotenie určitých osobných aspektov (napr. predvídania správania, preferencií a pod.), pokiaľ vedie k právnym účinkom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobným spôsobom významne ovplyvňujú.

Spracúvanie osobných údajov:

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, počnúc ich získavaním až po likvidáciu. Zákon o ochrane osobných údajov príkladmo vymenúva niektoré, najčastejšie vykonávané spracovateľské operácie, napríklad získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Sprostredkovateľ:

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľom môže byť orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa na základe písomnej zmluvy. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom v písomnej zmluve.

Súhlas dotknutej osoby:

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom. Súhlas musí byť hodnoverne preukázateľný. Súhlas sa preukazuje napríklad v písomne podobe, zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, prípadne iným hodnoverným spôsobom.

Tretia strana:

Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.

Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť. Účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Zodpovedná osoba:

Zodpovednou osobou je oprávnenou osobou, ktorá zabezpečuje dohľad na ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Dohľad nad ochranou osobných údajov predstavuje viacero úloh a činností, ktoré je zodpovedná osoba povinná plniť podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky. Zodpovednou osobou môže byť aj štatutár prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, alebo osoba, ktorá koná v mene štatutárneho orgánu. Zodpovednou osobou môže byť jedna alebo viacero fyzických osôb; zodpovednou osobou môže byť aj externá fyzická osoba.

Posledná aktualizácia: 27. 05. 2023