Vernostný program Claros

Vernostný program CLAROS je program pre zákazníkov spoločnosti DESING CONTROL HOLDING, a.s., sídlo: Švabinského 21, 851 01 Bratislava, IČO: 36281174, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3817/B ďalej len „(Prevádzkovateľ)“. Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov Prevádzkovateľa v kamenných predajniach s názvom Springfield a Women'secret na území Slovenskej Republiky. Podmienky členstva vo vernostnom programe CLAROS sa vzťahujú len na nákupy zrealizované v kamenných prevádzkach.

Členom vernostného programu CLAROS sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá splní všetky podmienky pre vstup do vernostného programu CLAROS. Členom vernostného programu CLAROS sa stávate na základe slobodnej vôle zaregistrovaním  sa prostredníctvom papierovej prihlášky alebo na stránke www.claros.sk a po potvrdení svojho súhlasu s Pravidlami vernostného programu CLAROS a so Zásadami ochrany osobných údajov. Podpísaním papierovej prihlášky alebo odoslaním a potvrdením online prihlášky udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov aj pre marketingové účely.

Po vyplnení a podpísaní alebo odoslaní online prihlášky obdržíte uvítací e-mail so žiadosťou o dokončenie svojej registrácie potvrdením cez špeciálny link, pre získanie prístupu ku svojmu zákazníckemu účtu (ďalej len „Bodový účet“). Po zadaní hesla k Bodovému účtu má zákazník možnosť:

  • prehliadať si stav svojho účtu
  • opravovať svoje osobné údaje, zmeniť heslo
  • zobraziť si zľavové poukážky, ktoré si môže uplatniť pri nákupe
  • zobraziť si svoje zrealizované nákupy

Po vyplnení prihlášky do programu získa zákazník vernostnú kartu, na ktorú môže načítavať body vo všetkých prevádzkach Springfield a Women’secret na území Slovenska. Vernostná karta bude aktivovaná až po dokončení registrácie a vyplnení údajov v Bodovom účte na stránke vernostného programu www.claros.sk. Členstvo a vydanie prvej karty je bezplatné. Každému členovi môže byť vydaná iba jedna vernostná karta, ktorú možno využiť k získaniu výhod na všetkých prevádzkach Springfield a Women’secret. Karta musí byť predložená pred nákupom a bez predloženia karty nie je možné uplatniť žiadnu z výhod.

Členovia programu sú odmeňovaní za vernosť formou zľavy na základe výšky získaných bonusových bodov za nákupy odo dňa aktivácie vernostnej karty v rámci vernostného programu CLAROS. Za každé 1,00 EUR (jedno euro) hodnoty (ceny) nákupu náleží členovi programu 1 (jeden) bod (ďalej len „Bonusové body“). Platnosť Bonusových bodov je časovo obmedzená na 12 mesiacov od ich získania. Po uvedenom období budú Bonusové body automaticky zrušené. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť udeľovanie Bonusových bodov napr. pri mimoriadnych zľavových akciách. V prípade reklamácie nákupu, stornovania nákupu alebo úpravy ceny nákupu, je Prevádzkovateľ oprávnený upraviť aj počet Bonusových bodov na základe úpravy nákupu.

Člen programu je za účelom získania Bonusových bodov povinný predložiť svoju vernostnú kartu obsluhe pokladne a to pred začatím blokovania nákupu do elektronickej registračnej pokladnice. Bonusové body sú členovi programu pripísané na jeho osobný Bodový účet na základe každej uskutočnenej platobnej (nákupnej) transakcie, ktorú člen programu vykoná na prevádzkach Prevádzkovateľa.

Po získaní oprávnene načítaných 100 bodov je člen programu oprávnený získať zľavu na nákup tovaru zo sortimentu Prevádzkovateľa vo výške 5 €. Body budú automaticky zamenené na zľavovu pukážku, ktorú je možné následne uplatniť na prevádzkách Prevádzkovateľa po predložení vernostnej karty.

Hodnotu zľavy nie je možné vymeniť za hotovosť. Akékoľvek výhody v rámci programu nie sú právne vymáhateľné. Akékoľvek prípadné ostatné výhody, odmeny poskytované členom programu sa riadia samostatnými pravidlami.

V prípade straty vernostnej karty môže člen vernostného programu CLAROS na ktorejkoľvek prevádzke Springfield a Women’secret alebo na webovej stránke vernostného programu CLAROS vyplniť novú prihlášku a získať novú vernostnú kartu. Zároveň musí člen požiadať, aby získané Bonusové body z pôvodného Bodového účtu boli prevedené na nový Bodový účet. Vydaním novej vernostnej karty automaticky zaniká platnosť stratenej karty. V prípade podozrenia člena vernostného programu CLAROS, že heslo k jeho Bodovému účtu je známe neoprávnenej osobe, je nutné Prevádzkovateľa okamžite kontaktovať, aby bolo možné včas zabrániť prípadnému zneužitiu údajov.

Prevádzkovateľ má právo ukončiť členstvo vo vernostnom programe CLAROS z nasledovných dôvodov:

  1. Člen programu poskytol nepravdivé údaje v prihláške
  2. Člen programu zneužil výhody, ktoré mu program poskytuje (napr. využíva zakúpený zvýhodnený tovar pre jeho ďalší predaj za účelom výkonu podnikateľskej činnosti), alebo iným spôsobom porušil Pravidlá vernostného programu
  3. Ukončením programu na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa
  4. Doručením písomného odvolania súhlasu člena programu so spracovaním osobných údajov. Z rovnakých dôvodov môže Prevádzkovateľ rovnako dočasne pozastaviť členstvo v programe a odmietnuť dočasne poskytovanie skôr získaných výhod spojených s členstvom v programe.
  5. Člen vernostného programu má právo ukončiť členstvo doručením písomnej výpovede člena programu z ľubovoľného dôvodu, alebo bez udania dôvodu

Okamihom ukončenia členstva v programe z dôvodov podľa bodov 1, 2, 3 tohto odstavca, stráca člen programu všetky práva, ktoré súvisia s členstvom v programe. Ukončením členstva v programe sa zároveň zrušia všetky Bonusové body načítané do okamihu zrušenia členstva na vernostnej karte, ak nerozhodne Prevádzkovateľ inak; súčasne zanikajú aj akékoľvek ďalšie nároky, ktoré súvisia s členstvom v programe. Okamihom ukončenia členstva v programe z dôvodu uvedenom v bode 4, bude postupované podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa. V prípade zániku členstva výpoveďou podľa bodu 4, alebo 5, zaniká členstvo okamihom doručenia odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov alebo výpovede Prevádzkovateľovi na kontaktnú adresu.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť činnosť programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkach www.claros.sk, alebo iným vhodným oznámením. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nutnosti zmeniť Pravidlá vernostného programu, najmä všetky bodové a prepočítacie koeficienty. Členovia programu budú o týchto zmenách informovaní na predajniach a na internetovej stránke vernostného programu www.claros.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť programu. Dátum ukončenia programu bude oznámený na predajniach Prevádzkovateľa a na internetovej stránke vernostného programu. Za body nazbierané do dátumu ukončenia činnosti programu poskytne Prevádzkovateľ zodpovedajúcu zľavu v rámci vernostného programu.

Zákazník svojou registráciou prostredníctvom papierovej prihlášky alebo online prihlášky na stránke www.claros.sk, kde vyjadrí pri registrácii súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov a súhlas s Podmienkami vernostného programu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely zriadenia členstva vo vernostnom programe CLAROS, čo zahŕňa najmä vydanie vernostnej karty CLAROS, vrátane elektronickej karty, členstvo a poberanie výhod a zliav v rámci ponúk Prevádzkovateľa, zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a informácií o produktoch a akciách Prevádzkovateľa, ako aj ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa (ďalej ako „Účel“).

Súhlas zákazník udeľuje po dobu členstva vo vernostnom programe CLAROS a 30 dní po ukončení členstva, prípadne do doby ukončenia činnosti programu, maximálne však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov za účelom členstva v CLAROS vernostnom programe. Členovia programu berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne odvolať.

Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktorý sa nachádza v každej prevádzke Springfield a Women’secret, ako aj na internetovej stránke www.claros.sk.

Prevádzkovateľ má právo aktualizovať obsah tejto stránky, preto je potrebné, aby ste sa pravidelne oboznámili s Pravidlami vernostného programu.

Posledná aktualizácia: 05. 5. 2023